Wisbits

Wisbits logo

Privacyverklaring Wisbits

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 augustus 2023.

BlendIN technology B.V. (hierna: blendIN technology) biedt de leerinnovatie Wisbits aan. Deze tool maakt het gemakkelijker voor organisaties om zelfstandig blended leertrajecten te ontwikkelen. Jouw privacy is voor blendIN technology van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring ziet op de mobiele applicatie ‘Wisbits’ (hierna: app) en de webapplicatie ‘Wisbits’, inclusief het admin paneel en de authoring tool (hierna: platform). Voor meer informatie over Wisbits verwijzen wij je tevens door naar onze website www.wisbits.nl.

Onze privacyverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij blendIn technology doen met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van de app en het platform. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring. 

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kan je gebruik maken van onze diensten om zelfstandig leertrajecten (Wisbits) te ontwikkelen via het platform.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Registratie

Als organisatie die gebruik wenst te maken van het platform dien je je eerst te registreren. Hierna maken wij een account voor je aan, waarop je kunt inloggen met jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord.

Om een account voor je aan te maken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Zelfgekozen wachtwoord

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Jouw account voor het platform

Nadat je je geregistreerd hebt, kun je inloggen op je account en heb je toegang tot jouw omgeving binnen het platform. Binnen dit platform heb je de mogelijkheid om Wisbits te creëren en het gebruik van jouw Wisbits in te zien.   

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • Eventuele door jou geüploade Wisbit(s)

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van je account. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

App downloaden

Naast het platform, bieden wij tevens een app. Deze app kan gebruikt worden om de door organisaties gecreëerde Wisbits te bekijken. Je dient hiervoor onze app te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Gebruik app
Om gebruik te maken van de Wisbits-applicatie app dient een organisatie een account voor je aan te maken. Nadat dit account voor jou is aangemaakt, kun je inloggen met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Vervolgens heb je toegang tot jouw omgeving in de app, waar je Wisbits kunt bekijken.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Zelfgekozen wachtwoord
 • Datum activatie account
 • Eventuele feedback
 • Laatste activiteit (datum en tijd)
 • Aantal door jou gekeken Wisbit(s)
 • Aantal door jou afgeronde Wisbit(s)
 • Startdatum Wisbit(s)
 • Einddatum Wisbit(s)
 • Jouw antwoorden op eventueel aan Wisbits verbonden vragen

De gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de Wisbits zijn tevens inzichtelijk voor de organisatie die de Wisbit gecreëerd heeft. Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van je account. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Educational design research

Wanneer je als organisatie voor het eerst gebruik gaat maken van het platform, zullen wij jou hierbij begeleiden. Tijdens dit begeleidingstraject doen wij informatie op over het gebruik van onze diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Jouw feedback

Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. Deze informatie kunnen wij namelijk gebruiken om onze diensten te verbeteren. Wij zullen de informatie zo snel mogelijk anonimiseren, zoals hieronder beschreven.

Anonimiseren

Wij anonimiseren persoonsgegevens, die wij middels de educational design research verkrijgen. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren en statistisch onderzoek doen.

Contact
Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Hostingpartij
 • Boekhouder

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Een aantal van deze partijen stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Tot voor kort betekende de aansluiting bij het Privacy Shield-programma dat er sprake was van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak) is dit Privacy Shield echter ongeldig verklaard. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kunt je dat kenbaar maken via privacy@wisbits.nl.

Cookieverklaring
Onze website maakt gebruik van cookies om jou een betere gebruikerservaring te bieden. In onze aparte cookieverklaring kun je gedetailleerde informatie vinden over de soorten cookies die we gebruiken, het doel ervan en hoe je jouw cookie-instellingen kunt beheren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals het aantal paginaweergaven en een aantal technische gegevens. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de prestaties van onze website en kunnen wij onze diensten voortdurend verbeteren. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij zorgvuldige stappen hebben ondernomen om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw gegevens volgens de geldende privacywetgeving worden verwerkt en beveiligd. Tot slot willen wij benadrukken dat de gegevens die worden verzameld en verwerkt niet individueel kunnen worden herleid. Wij zorgen ervoor dat alle verzamelde gegevens geanonimiseerd zijn, zodat jouw privacy te allen tijde wordt beschermd.

Google reCAPTCHA
Wij maken gebruik van Google reCAPTCHA-cookies om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze contactformulieren te waarborgen. Dit stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen menselijke gebruikers en geautomatiseerde bots, wat de bescherming van jouw gegevens en onze diensten bevordert. Houd er rekening mee dat Google reCAPTCHA cookies kan plaatsen om de authenticiteit van gebruikers te verifiëren en om het risico van ongewenste inzendingen te minimaliseren. Deze cookies zijn noodzakelijk om de functionaliteit van reCAPTCHA te ondersteunen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
blendIN technology B.V.
Postbus 4219
2980 GC Ridderkerk

E-mailadres: info@blendinsolutions.nl

Telefoon: 085 3036410

KvK nummer: 75195054

Scroll naar boven